Privacy Policy

Privacyverklaring Financieel-gezond.nl B.V.

Via de dienst www.financieel-gezond.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Financieel-gezond.nl B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Financieel-gezond.nl B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten onder vergunning nummer 12044898. Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

 • Hypothecair krediet
 • Consumptief krediet
 • Betaal-. en spaarrekeningen
 • Pensioenverzekeringen
 • Particuliere schadeverzekeringen
 • Zakelijke schadeverzekeringen
 • Vermogensopbouwde producten
 • Elektronisch geld
 • Adviseren en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-06-2018

Gebruik van persoonsgegevens

Om je goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij jouw situatie passen, gaan wij met je in gesprek. In dit gesprek stellen wij je verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op jouw kennis van en ervaring met financiële diensten, jouw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, jouw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en jouw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel je wens om deze juiste af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Met de gegevens die wij van jou ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum –en plaats
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers), naam en functie van contactpersonen
 • Kopie identiteitsbewijzen
 • Burgerservicenummer (alleen indien strikt nodig)
 • Pasfoto (alleen indien strikt nodig)
 • Leeftijd
 • Salaris en andere gegevens die voor het maken van hypotheekberekeningen en het opstellen van financiële planningen nodig zijn
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en eventueel gegevens kinderen (alleen indien nodig om bovenstaande berekeningen of planningen voor uit te kunnen voeren)
 • Bankrekeningnummer
 • Bank- en hypotheekgegevens
 • Geslacht
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegeven om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Ook kunnen gegevens worden vastgelegd om praktische of effieciencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat deze ook in jouw belang zijn. Hierbij staan centraal: optimale communicatie, informatievoorziening, efficiënte uitvoering van onze dienstverlening en facturering.

Mochten wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken, dan zal dit niet gebeuren zonder dat wij jou daar expliciet voor om toestemming hebben gevraagd. Indien wij deze met jouw toestemming gebruikte persoonsgegevens vervolgens opnieuw, voor andere of meerdere doelen zouden willen verwerken, dan vragen wij jou daar eerst opnieuw toestemming voor.

Tot slot kunnen wij jouw gegevens gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Reclame

Naast de informatie op onze website, kunnen wij u ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Wij gebruiken de gegevens die wij van jou krijgen om een analyse van jouw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen je kunt nemen om de door jou gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van je pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s, het verkrijgen van een financiering of bij het adviseren in je (echt)scheidingstraject.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer je ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen, advocaten en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor jou te realiseren financiële zekerheid.

Bij de verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan jou een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van jouw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om jouw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met je kan zoeken. Bij advocaten gaat het om de aanvraag voor het inschrijven van je (echt)scheiding bij de rechtbank.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplicht. Indien je daar bezwaar tegen hebt dan ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek. Deze zullen wij natuurlijk inwilligen. Indien je dit wenst dan ga je ermee akkoord dat de zorgplicht daarmee niet meer uitgevoerd kan worden en komt te vervallen.

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij je op de volgende manieren van dienst zijn:

 • Wij kunnen je inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om afdekken van bepaalde risico’s
 • Wanneer je in grote lijnen weet wat voor soort financieel product je zoekt, kunnen wij je helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie
 • Wij kunnen op jouw verzoek klankborden over jouw ideeën van een financieel product
 • Wij kunnen je coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s
 • Wij kunnen je een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment van het moment dat het betreffende product is afgesloten
 • Wij kunnen het volledig beheer van de financiële producten voor je verzorgen; advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van het financieel product. Bij het laatste kun je bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van een afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een nieuw product

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om je te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappijen.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Onze beloning

Wij brengen de kosten van onze dienstverlening rechtstreeks bij jou in rekening. Voordat wij aan de opdracht beginnen, maken we een inschatting van de dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid gaan. Je weet dus van tevoren wat je gaat betalen. Op het moment dat er een meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, dan ontvang je hierover vooraf bericht van ons.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren je klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uje gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je verdere gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Als je toch niet wilt toestaan dat er cookies op jouw computer worden opgeslagen, kan jij je browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Chrome, Firefox of Safari) zo instellen dat cookies worden geweigerd. De methode voor het aanpassen van je cookie-instellingen verschilt per browser. In je browser kan je bij de instellingen de cookies uitzetten.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Deze cookies worden gebruikt voor de opbouw van interesseprofielen en (re)targetingdoeleinden.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Met de kennis kunnen wij de website verbeteren, door de content beter aan te laten sluiten.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Google Analytics Remarketing

Met google Analytics Remarketing kunnen we zien hoe je de website gebruikt. Met de informatie kunnen wij de inhoud verbeteren.

Privacy Statement Google.

Facebook

De cookie van Facebook bekijkt welke pagina’s worden geopend. Op basis van het website gebruik kunnen we relevante informatie tonen op Facebook.

Privacy statement Facebook.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat zijn uw rechten?

jij bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij van jou wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 1. Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Dit overzicht verstrekken wij jou graag.
 2. Wanneer je meent, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor jou werken correct zijn.
 3. Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan jouw verzoek.
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 5. Indien je wenst, dan kun je ons vragen je gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld je accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van je verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk je verzoek inwilligen.
 6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over jou ontvangen, bijvoorbeeld van je verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat gebeurt er wanneer je ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan? Het opstellen van een goed financieel advies kun je vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen om je een compleet beeld te geven.

Maar wanneer je ons bepaalde informatie niet wilt verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om je toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen je er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor jou kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij je mededelen dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Heb je vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met je persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht je klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met jouw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat je hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven je dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht je toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met je persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We hopen dat je een beeld heeft gekregen van wat wij voor je kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan je op deze website hebt kunnen lezen. Stel ons daarom gerust al je vragen. Wil je meer weten of wat wij voor je kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het je graag in een persoonlijk gesprek.

Contactgegevens Financieel-gezond.nl B.V. Borgstee 23
9403 TS Assen info@financieel-gezond.nl

Versie 03 – 7 juni 2018

Disclaimer

Disclaimer voor www.financieel-gezond.nl

Financieel-gezond.nl B.V. (Kamer van Koophandel: 01160353), verleent jou hierbij toegang tot www.financieel- gezond.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Financieel-gezond.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. In de vereenkomst met de klant, zullen de bindende voorwaarden worden geregeld. Eventuele geschillen tussen de klant en Financieel-gezond.nl B.V. zal worden behandeld naar Nederlands recht.

Beperkte aansprakelijkheid

Financieel-gezond.nl B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Financieel- gezond.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Financieel-gezond.nl B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Financieel-gezond.nl B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen op de site. Ondanks onze controle van de hyperlinks die deze website bevatten, is Financieel-gezond.nl B.V. is op geen enkele wijze

verantwoordelijk voor de juistheid, authenticiteit of volledigheid van de informatie over de gekoppelde sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan websites.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Financieel-gezond.nl en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Financieel-gezond.nl B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.